Informacje o programie

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program profilaktyki i chorób naczyń mózgowych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Celem projektu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA) u osób w wieku 40-65 lat w okresie aktywności.

Choroby naczyń mózgowych, a w szczególności udar mózgu, stanowią coraz istotniejszy problem zarówno medyczny, społeczny jak i ekonomiczny. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała udar mózgu jako nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego utrzymujących się dłużej niż 24 godziny lub prowadzących wcześniej do śmierci. Objawy występują wyłącznie na skutek zaburzeń naczyniowych Jego typowe objawy to: nagłe wystąpienie jednostronnego niedowładu lub porażenia kończyn i twarzy, jednostronne nagłe drętwienie lub zaburzenie czucia, trudności w wypowiadaniu słów lub rozumieniu mowy, zaburzenia widzenia, niemożność utrzymania stojącej postawy ciała oraz bardzo silny ból głowy. Jeżeli objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu trwają krócej niż 24 godziny, stan taki określa się mianem przemijającego niedokrwienia mózgu (ang. TIA – Transient Ischemic Attack). Udar jest chorobą rozpoczynającą się nagle i w krótkim czasie może doprowadzić do głębokiej niesprawności i całkowitej niesamodzielności w czynnościach codziennych. Wczesne wykrywanie osób z grup ryzyka wystąpienia chorób naczyń mózgowych oraz poprawa świadomości społecznej oraz efektywności prowadzonej profilaktyki pierwotnej i wtórnej wpłynie na zwiększenie częstości zachowań prozdrowotnych oraz zmniejszenie liczby nowych zachorowań na udar, jak również zwiększy odsetek chorych ze świeżym udarem wcześnie trafiających do oddziałów udarowych.

Udział w programie odbywa się poprzez lekarza POZ. Jeżeli Lekarz POZ nie podpisał ze Szpitalem umowy na działania profilaktyczne osoba zainteresowana może zgłosić się samodzielnie do naszej Przychodni ( gabinet zabiegowy nr 153).

Program realizowany jest od 01.12.2017- 30.06.2023.

Prowadzony jest w trzech zakresach:

 1. Konsultacja lekarza POZ (tzw. pakiet podstawowy) – w ramach usługi lekarz POZ typuje wśród pacjentów, w szczególności, ze swojej listy aktywnej, osoby które kwalifikują się do Programu, tj. osoby w wieku aktywności zawodowej z grupy wiekowej 40-65 lata u których na podstawie badania za pomocą „checklisty” i przeprowadzonego wywiadu zostaną zidentyfikowane czynniki ryzyka, które w największym stopniu zagrażają wystąpieniem udaru mózgu (m. in. palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, otyłość, nadużywanie alkoholu, cukrzyca, brak aktywności fizycznej). Dodatkowo, pacjent powinien wypełnić ankietę oceniającą wiedzę na temat chorób naczyń mózgowych, w tym udaru mózgu.
  Po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa w Programie oraz o ile wystąpią czynniki ryzyka, pacjent jest kierowany do kolejnego etapu.

W przypadku braku występowania objawów personel POZ powinien:

 • poinformować o ryzyku wystąpienia chorób naczyń mózgowych,
 • przeprowadzić rozmowę edukacyjną dot. wystąpienia czynników ryzyka zachorowania na choroby naczyń mózgowych,
 • przekazać materiały edukacyjne dot. chorób naczyń mózgowych.

 

 1. Badanie medyczne i konsultacja lekarza POZ (tzw. pakiet rozszerzony) – usługa wykonywana u osób, u których stwierdzono na etapie podstawowym (checklista, wywiad, standardowe badanie ogólno-internistyczne) problemy z sercem, otyłość brzuszną, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, ale też palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu – (wystarczy którakolwiek z ww. przesłanek, wykonanie badań diagnostycznych:
 • wykonanie EKG spoczynkowego
 • pomiar glikemii (przygodnej za pomocą glukometru)
 • badanie lipidogramu (pełny lipidogram, który obejmuje stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL oraz trójglicerydów)
 • wizyta konsultacyjna (końcowa) w celu przekazania i omówienia wyników badań, edukacja dotycząca czynników ryzyka oraz zalecanych metod modyfikacji postępowania oraz ewentualne skierowanie do dalszej, pogłębionej diagnostyki (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wyników ww. badań, a w szczególności migotanie przedsionków w EKG spoczynkowym, stwierdzania szmerów podczas osłuchowej oceny tętnic szyjnych)
 1. Kompleksowa diagnostyka TIA– u pacjenta realizowana jest w ramach AOS w trybie pilnym (tzw. pakiet pogłębiony) – usługa wykonywana u:
 • osób, u których stwierdzono nieprawidłowe wyniki ww. badań, a w szczególności migotanie przedsionków w EKG spoczynkowym lub szmery podczas osłuchowej oceny tętnic szyjnych
 • osób, u których w checkliście stwierdzono przebyte epizody przemijających zaburzeń krążenia mózgowego (odpowiedź twierdząca na pytania nr 35 – 40 checklisty)

Po podpisaniu deklaracji uczestnictwa w Programie pacjent zostanie włączony do Programu i zostanie poproszony o wypełnienie ankiety oceniającej wiedzę na temat chorób naczyń mózgowych, Ankieta oceniająca wiedzę pacjenta będzie przeprowadzona dwukrotnie, na początku i na zakończenie udziału uczestnika w Programie. Będzie wręczana uczestnikom przez pracowników podmiotów świadczących usługi w zakresie POZ na początku i na zakończeniu udziału w Programie.

 

Wałcz, dnia 27.11.2020 r

Przygotowano na podstawie Regulaminu konkursu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17

Top